HOME 100% DATE FIX ANKFREE FORUM
CLICK HERE
» Forum Posting Rules +++++++
Get Fix JODI AND PANNA
In Kalyan and Main Mumbai
With Master Mind SURYA BHAI
Call :- 07709718594


You are not logged in, Login First..


MRT
21 May 02:54:00 pm

Member [Online]
KALYAN
SUPER FIX GAME
*********************
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
**********************
( 257/ 347/167 /789/ 158)
**********************
{ 40 } { 45 } { 42 } { 47 } { 43 } { 48 }
Share On Whatsapp


PROF-RD
21 May 02:49:43 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN LINE TRICK+ TEBAL TRICK OPEN
--------------------------

KALYAN OLD LINE
----------------------------
÷÷ ÷÷ 89 ÷÷ 71 ÷÷
89 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 71 ÷÷
÷÷ ÷÷ 64 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 34 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 46
01 ÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ ÷÷
48 ÷÷ 15 ÷÷ 34 ÷÷
02 35 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
86 64 89 70 ÷÷ 86
65 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ 97 ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 42 32
÷÷ ÷÷ 28 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 50 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 82
50 ÷÷ ÷÷ 76 ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ 05 ÷÷ 81 ÷÷
91 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
07 82 81 91 ÷÷ 25
00 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL.... DAMDAAR

......... 62 .........
---------------------

TEBAL TRICK OPEN
-------------------------

50 ÷7 ÷2 ÷6 ÷÷ ÷÷
0÷ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
9√ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 4÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....

5+2+ 9√ ==== 6
0+2+ 0√ ==== 2
9+8+ 0√ ==== 7
0+4+ ●√ ==== 0

SINGAL OPEN..

666666666666
-----------------------


__________________

KALYAN OLD LINE
-----------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ 84 31 81
÷÷ ÷÷ 31 ÷÷ ÷÷ ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 18 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 93
00 ÷÷ 56 15 05 ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ ÷÷ 75 32 82
÷÷ ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 25
00 ÷÷ 80 53 00 ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL DAMDAAR

............ 50 .............
---------------------------


TEBAL TRICK OPEN
---------------------------
8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
1÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ 6÷ 8÷ ÷÷
9√ ÷÷ ÷÷ 8÷ 7÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 9÷ ÷÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 5÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....////....

3+6+9√ === 8
3+8+0√ === 1
8+9+0√ === 7
7+5+●√ === 7

SINGAL OPEN..

555555555555
------------------------


////// JODI //////

.... 62 .... 50 ....

------------------------
Share On Whatsapp


PROF-RD
21 May 02:49:41 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN LINE TRICK+ TEBAL TRICK OPEN
--------------------------

KALYAN OLD LINE
----------------------------
÷÷ ÷÷ 89 ÷÷ 71 ÷÷
89 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 71 ÷÷
÷÷ ÷÷ 64 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 34 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 46
01 ÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ ÷÷
48 ÷÷ 15 ÷÷ 34 ÷÷
02 35 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
86 64 89 70 ÷÷ 86
65 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ 97 ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 42 32
÷÷ ÷÷ 28 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 50 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 82
50 ÷÷ ÷÷ 76 ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ 05 ÷÷ 81 ÷÷
91 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
07 82 81 91 ÷÷ 25
00 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL.... DAMDAAR

......... 62 .........
---------------------

TEBAL TRICK OPEN
-------------------------

50 ÷7 ÷2 ÷6 ÷÷ ÷÷
0÷ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
9√ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 4÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....

5+2+ 9√ ==== 6
0+2+ 0√ ==== 2
9+8+ 0√ ==== 7
0+4+ ●√ ==== 0

SINGAL OPEN..

666666666666
-----------------------


__________________

KALYAN OLD LINE
-----------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ 84 31 81
÷÷ ÷÷ 31 ÷÷ ÷÷ ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 18 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 93
00 ÷÷ 56 15 05 ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ ÷÷ 75 32 82
÷÷ ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 25
00 ÷÷ 80 53 00 ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL DAMDAAR

............ 50 .............
---------------------------


TEBAL TRICK OPEN
---------------------------
8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
1÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ 6÷ 8÷ ÷÷
9√ ÷÷ ÷÷ 8÷ 7÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 9÷ ÷÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 5÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....////....

3+6+9√ === 8
3+8+0√ === 1
8+9+0√ === 7
7+5+●√ === 7

SINGAL OPEN..

555555555555
------------------------


////// JODI //////

.... 62 .... 50 ....

------------------------
Share On Whatsapp


PROF-RD
21 May 02:49:41 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN LINE TRICK+ TEBAL TRICK OPEN
--------------------------

KALYAN OLD LINE
----------------------------
÷÷ ÷÷ 89 ÷÷ 71 ÷÷
89 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 71 ÷÷
÷÷ ÷÷ 64 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 34 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 46
01 ÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ ÷÷
48 ÷÷ 15 ÷÷ 34 ÷÷
02 35 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
86 64 89 70 ÷÷ 86
65 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ 08 ÷÷ 97 ÷÷
80 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 42 32
÷÷ ÷÷ 28 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 50 ÷÷ ÷÷ ÷÷ 82
50 ÷÷ ÷÷ 76 ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ 05 ÷÷ 81 ÷÷
91 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
07 82 81 91 ÷÷ 25
00 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL.... DAMDAAR

......... 62 .........
---------------------

TEBAL TRICK OPEN
-------------------------

50 ÷7 ÷2 ÷6 ÷÷ ÷÷
0÷ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
9√ 2÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
0√ 4÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....

5+2+ 9√ ==== 6
0+2+ 0√ ==== 2
9+8+ 0√ ==== 7
0+4+ ●√ ==== 0

SINGAL OPEN..

666666666666
-----------------------


__________________

KALYAN OLD LINE
-----------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ 84 31 81
÷÷ ÷÷ 31 ÷÷ ÷÷ ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 18 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 93
00 ÷÷ 56 15 05 ÷÷
53 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

NEW LINE

÷÷ ÷÷ ÷÷ 75 32 82
÷÷ ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ 21 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 25
00 ÷÷ 80 53 00 ÷÷
●● ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

SINGAL DAMDAAR

............ 50 .............
---------------------------


TEBAL TRICK OPEN
---------------------------
8÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
1÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
7÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 3÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ 6÷ 8÷ ÷÷
9√ ÷÷ ÷÷ 8÷ 7÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 9÷ ÷÷ ÷÷
0√ ÷÷ ÷÷ 5÷ ÷÷ ÷÷
●√ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷

EXPLAIN.....////....

3+6+9√ === 8
3+8+0√ === 1
8+9+0√ === 7
7+5+●√ === 7

SINGAL OPEN..

555555555555
------------------------


////// JODI //////

.... 62 .... 50 ....

------------------------
Share On Whatsapp


SURYA BHAI
20 May 06:22:58 am

Admin [Online]
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻

Good morning.👍

_________________
KHAN 786 BHAI👌
__________________
R111 BHAI👌
__________________
REBEL BHAI👌
_________________
CHANCHAL BHAI👌
_________________
OMIEO BHAI👌
🌹🌹🌹🌹🌹🌹☆☆☆☆☆
SINGLY BHAI👌
__________________
MRT BHAI👌
___________________
PROF-RD BHAI👌
_________________
APPLE BHAI👌
_________________
ROCKR BHAI👌
___________________
MANAV BHAI👌
__________________
LUCKY DADA BHAI👌
__________________
V KUMAR BHAI👌
__________________
VILLAN BHAI👌

_________________
KILADI07 BHAI👌
__________________
SOTER 143👌
__________________
JAYPRAKAS HSAHV BHAI
________________
SUPERHIT BHAI👌
_________\_____
ARTIST BHAI
___________________
DUBAI BHAI👌
_______________


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻
PATNA BHAI👌
______________
JIWDAL BHAI👌
_________________
LOVER BHAI👌
_________________
JONII BHAI👌
____________\\\\\
RP-KING BHAI👌
________________
ROSE 143 BHAI👌
______________
MR-RAJ BHAI👌
______________
CRAZY BHAI👌
_______________
RP-RAJ 143 BHAI👌
________________
HATE KING BHAI👌
_______________
JANU BHAI👌
________________
ROCK STAR BHAI👌
_______________
LOVLY BHAI👌
_______________
FANCY BHAI👌

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻______________
SOUROV BHAI👌
_______________
ASH-KING BHAI👌
________________
MOHAN-SIR BHAI👌
________________
BLACK DOG BHAI👌
________________
GO 143 BHAI👌
_________\____
KATIL BHAI👌
_____________
MUMDA BHAI👌
_____________
PARAVX BHAI👌
_________________
MAHIR-KHIADI BHAI👌
_________________----'----------
mattk boss👌
-------
RAJ143 BHAI👌
________---_____
ASIF143 BHAI👌
_____________
RIYAZ BHAI👌
____________
SHOOT BHAI👌
____________
DR APK👌
_____________
KISHOR SIR BHAI👌
_________________
GENDHA BHAI
_________________
ASHIQ AWARA BHAI
________________
AIRTEL BHARTI BHAI
_______________
JIO 4G BHAI
_____________
KING FISHER BHAI
__________________
SULTAN SIR BHAI
__________________
RAJA SAHEB BHAI
______-_________
RIHAN BHAI
_________________
SKD BHAI
_________________
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🙏Good morning🙏
Share On Whatsapp


khan786
19 May 06:47:07 pm

Top Guesser [Online]
Originally Posted By khan786 :
KALYAN
CLOSE
FIX

[ 4 ]_____[ 9 ]


[ 0 ]_____[ 5 ]

PANA

450____590
140____460

Good*****luck

CLOSE 127-00000 PASSSS
CLOSE 127-00000 PASSSS
CLOSE 127-00000 PASSSS
CLOSE 127-00000 PASSSS
Share On Whatsapp


DANISH_BHAI
19 May 06:21:52 pm

Top Guesser [Online]
*KALYAN CLOSE*


*SINGLE KA BAAP*


9999999999999999


SUPPORT4_______(6)_______1
PENAL:_________


469_450_259_349
149_347_380_290


PROF:- DANISH BHAI
Share On Whatsapp


khan786
19 May 05:10:06 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN
CLOSE
FIX

[ 4 ]_____[ 9 ]


[ 0 ]_____[ 5 ]

PANA

450____590
140____460

Good*****luck
Share On Whatsapp


khan786
19 May 04:09:20 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN
OPEN
JODI TRICK

DHAMAKA

++ ++ ++ ++ ++ 97
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ 42 32
++ ++ ++ ++(04 ++
++ ++ ++ ++ ++(90
++ ++ ++ ++ 32 82
++ ++ ++ ++(38 ++
++ ++ ++ ++ ++(83
++ ++ ++ ++ 73 ++
++ ++ ++ ++(51 ++
++ ++ ++ ++ ++(??

STRONG JODI

((( 60 )))

FAMILY

(( 56 ))(( 15 ))

Miss kiya to

(( 34 ))((( 36 ))

Pana

780_123_128_346
690_268_236_670

Good*****luck
Share On Whatsapp


khan786
19 May 04:07:39 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN
OPEN
JODI TRICK

DHAMAKA

++ ++ ++ ++ ++ 97
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ 42 32
++ ++ ++ ++(04 ++
++ ++ ++ ++ ++(90
++ ++ ++ ++ 32 82
++ ++ ++ ++(38 ++
++ ++ ++ ++ ++(83
++ ++ ++ ++ 73 ++
++ ++ ++ ++(51 ++
++ ++ ++ ++ ++(??

STRONG JODI

((( 60 )))

FAMILY

(( 56 ))(( 15 ))

Miss kiya to

(( 34 ))((( 34 ))

Pana

780_123_128_346
690_268_236_670

Good*****luck
Share On Whatsapp


khan786
19 May 04:06:58 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN
OPEN
JODI TRICK

DHAMAKA

++ ++ ++ ++ ++ 97
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ 42 32
++ ++ ++ ++(04 ++
++ ++ ++ ++ ++(90
++ ++ ++ ++ 32 82
++ ++ ++ ++(38 ++
++ ++ ++ ++ ++(83
++ ++ ++ ++ 73 ++
++ ++ ++ ++(51 ++
++ ++ ++ ++ ++ ??

STRONG JODI

((( 60 )))

FAMILY

(( 56 ))(( 15 ))

Miss kiya to

(( 34 ))((( 34 ))

Pana

780_123_128_346
690_268_236_670

Good*****luck
Share On Whatsapp


PROF-RD
19 May 02:12:36 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN TEBAL TRICK
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √6
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ 4÷ 7÷ 3÷ 8÷
÷÷ ÷÷ 6÷ 7÷ 3÷ 4√
÷÷ ÷÷ 0÷ 6÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ 5÷ 8÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ 8÷ 9÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ●√
EXPLAIN....////....
4+7+3+8+ 4√ === 6
6+7+3+4+ 8√ === 8
0+6+8+8+ 5√ === 7
5+8+7+5+ 2√ === 7
8+9+5+2+ ●√ === 6
SINGAL OPEN...///..
2222222222222
--------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √2 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
50 ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 22 05 61 ÷÷ 8√
91 21 54 86 ÷÷ 5√
07 82 81 91 ÷÷ 2√
÷÷ 47 ÷÷ 53 ÷÷ ●√
EXPLAIN.....///....
50+22+62+61+ 8√ == 2/7√
05+21+05+86+ 5√ == 2/7√
91+82+54+91+ 2√ == 1/6√
07+47+81+53+ ●√ == 7/2√
SINGAL... OPEN...
222222222222
-----------------------
√0 √7 √2 √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 0÷ ●√
EXPLAIN.....////....
8+ 8√ ====== 6
7+ 5√ ====== 2
5+ 2√ ====== 7
0+ ●√ ====== 0
SINGAL OPEN.....
000000000000
------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
CLOSE LINE SIMPLE
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷3
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷6 ÷÷ ÷9
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷3 ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
1+3 ===== 4
6+9 ===== 5
1+5 ===== 6
3+● ===== 7
SINGAL CLOSE..
4444444444444
--------------------------
÷÷ ÷÷ √4 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √1 ÷÷ ÷÷ 82
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38 46
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 81 83
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 73 59
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 51 ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
82+38+ 3√ === 4
46+81+ 9√ === 8
83+73+ 5√ === 6
59+51+ ●√ === 1
SINGAL CLOSE....
1111111111111
-------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
.. KALYAN JODI ..
.. 24...................21..
.. 04...................01..
PANNA..... 336.....244
--------------------
Share On Whatsapp


PROF-RD
19 May 02:12:36 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN TEBAL TRICK
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √6
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ 4÷ 7÷ 3÷ 8÷
÷÷ ÷÷ 6÷ 7÷ 3÷ 4√
÷÷ ÷÷ 0÷ 6÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ 5÷ 8÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ 8÷ 9÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ●√
EXPLAIN....////....
4+7+3+8+ 4√ === 6
6+7+3+4+ 8√ === 8
0+6+8+8+ 5√ === 7
5+8+7+5+ 2√ === 7
8+9+5+2+ ●√ === 6
SINGAL OPEN...///..
2222222222222
--------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √2 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
50 ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 22 05 61 ÷÷ 8√
91 21 54 86 ÷÷ 5√
07 82 81 91 ÷÷ 2√
÷÷ 47 ÷÷ 53 ÷÷ ●√
EXPLAIN.....///....
50+22+62+61+ 8√ == 2/7√
05+21+05+86+ 5√ == 2/7√
91+82+54+91+ 2√ == 1/6√
07+47+81+53+ ●√ == 7/2√
SINGAL... OPEN...
222222222222
-----------------------
√0 √7 √2 √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 0÷ ●√
EXPLAIN.....////....
8+ 8√ ====== 6
7+ 5√ ====== 2
5+ 2√ ====== 7
0+ ●√ ====== 0
SINGAL OPEN.....
000000000000
------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
CLOSE LINE SIMPLE
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷3
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷6 ÷÷ ÷9
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷3 ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
1+3 ===== 4
6+9 ===== 5
1+5 ===== 6
3+● ===== 7
SINGAL CLOSE..
4444444444444
--------------------------
÷÷ ÷÷ √4 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √1 ÷÷ ÷÷ 82
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38 46
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 81 83
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 73 59
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 51 ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
82+38+ 3√ === 4
46+81+ 9√ === 8
83+73+ 5√ === 6
59+51+ ●√ === 1
SINGAL CLOSE....
1111111111111
-------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
.. KALYAN JODI ..
.. 24...................21..
.. 04...................01..
PANNA..... 336.....244
--------------------
Share On Whatsapp


PROF-RD
19 May 02:12:35 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN TEBAL TRICK
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √6
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ 4÷ 7÷ 3÷ 8÷
÷÷ ÷÷ 6÷ 7÷ 3÷ 4√
÷÷ ÷÷ 0÷ 6÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ 5÷ 8÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ 8÷ 9÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ●√
EXPLAIN....////....
4+7+3+8+ 4√ === 6
6+7+3+4+ 8√ === 8
0+6+8+8+ 5√ === 7
5+8+7+5+ 2√ === 7
8+9+5+2+ ●√ === 6
SINGAL OPEN...///..
2222222222222
--------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √2 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
50 ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 22 05 61 ÷÷ 8√
91 21 54 86 ÷÷ 5√
07 82 81 91 ÷÷ 2√
÷÷ 47 ÷÷ 53 ÷÷ ●√
EXPLAIN.....///....
50+22+62+61+ 8√ == 2/7√
05+21+05+86+ 5√ == 2/7√
91+82+54+91+ 2√ == 1/6√
07+47+81+53+ ●√ == 7/2√
SINGAL... OPEN...
222222222222
-----------------------
√0 √7 √2 √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 0÷ ●√
EXPLAIN.....////....
8+ 8√ ====== 6
7+ 5√ ====== 2
5+ 2√ ====== 7
0+ ●√ ====== 0
SINGAL OPEN.....
000000000000
------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
CLOSE LINE SIMPLE
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷3
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷6 ÷÷ ÷9
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷3 ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
1+3 ===== 4
6+9 ===== 5
1+5 ===== 6
3+● ===== 7
SINGAL CLOSE..
4444444444444
--------------------------
÷÷ ÷÷ √4 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √1 ÷÷ ÷÷ 82
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38 46
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 81 83
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 73 59
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 51 ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
82+38+ 3√ === 4
46+81+ 9√ === 8
83+73+ 5√ === 6
59+51+ ●√ === 1
SINGAL CLOSE....
1111111111111
-------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
.. KALYAN JODI ..
.. 24...................21..
.. 04...................01..
PANNA..... 336.....244
--------------------
Share On Whatsapp


PROF-RD
19 May 02:12:34 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN TEBAL TRICK
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √6
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ 4÷ 7÷ 3÷ 8÷
÷÷ ÷÷ 6÷ 7÷ 3÷ 4√
÷÷ ÷÷ 0÷ 6÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ 5÷ 8÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ 8÷ 9÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ●√
EXPLAIN....////....
4+7+3+8+ 4√ === 6
6+7+3+4+ 8√ === 8
0+6+8+8+ 5√ === 7
5+8+7+5+ 2√ === 7
8+9+5+2+ ●√ === 6
SINGAL OPEN...///..
2222222222222
--------------------------
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √7 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ √2 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷
50 ÷÷ 62 ÷÷ ÷÷ ÷÷
05 22 05 61 ÷÷ 8√
91 21 54 86 ÷÷ 5√
07 82 81 91 ÷÷ 2√
÷÷ 47 ÷÷ 53 ÷÷ ●√
EXPLAIN.....///....
50+22+62+61+ 8√ == 2/7√
05+21+05+86+ 5√ == 2/7√
91+82+54+91+ 2√ == 1/6√
07+47+81+53+ ●√ == 7/2√
SINGAL... OPEN...
222222222222
-----------------------
√0 √7 √2 √6 ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 8÷ 8√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 7÷ 5√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 5÷ 2√
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 0÷ ●√
EXPLAIN.....////....
8+ 8√ ====== 6
7+ 5√ ====== 2
5+ 2√ ====== 7
0+ ●√ ====== 0
SINGAL OPEN.....
000000000000
------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
CLOSE LINE SIMPLE
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷3
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷6 ÷÷ ÷9
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷1 ÷÷ ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷3 ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
1+3 ===== 4
6+9 ===== 5
1+5 ===== 6
3+● ===== 7
SINGAL CLOSE..
4444444444444
--------------------------
÷÷ ÷÷ √4 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √8 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √6 ÷÷ ÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷ √1 ÷÷ ÷÷ 82
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38 46
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 81 83
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 73 59
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 51 ÷5
÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷●
EXPLAIN....////...
82+38+ 3√ === 4
46+81+ 9√ === 8
83+73+ 5√ === 6
59+51+ ●√ === 1
SINGAL CLOSE....
1111111111111
-------------------------
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
.. KALYAN JODI ..
.. 24...................21..
.. 04...................01..
PANNA..... 336.....244
--------------------
Share On Whatsapp


SURYA BHAI
19 May 07:02:56 am

Admin [Online]
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻

Good morning.👍

_________________
KHAN 786 BHAI👌
__________________
R111 BHAI👌
__________________
REBEL BHAI👌
_________________
CHANCHAL BHAI👌
_________________
OMIEO BHAI👌
🌹🌹🌹🌹🌹🌹☆☆☆☆☆
SINGLY BHAI👌
__________________
MRT BHAI👌
___________________
PROF-RD BHAI👌
_________________
APPLE BHAI👌
_________________
ROCKR BHAI👌
___________________
MANAV BHAI👌
__________________
LUCKY DADA BHAI👌
__________________
V KUMAR BHAI👌
__________________
VILLAN BHAI👌

_________________
KILADI07 BHAI👌
__________________
SOTER 143👌
__________________
JAYPRAKAS HSAHV BHAI
________________
SUPERHIT BHAI👌
_________\_____
ARTIST BHAI
___________________
DUBAI BHAI👌
_______________


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻
PATNA BHAI👌
______________
JIWDAL BHAI👌
_________________
LOVER BHAI👌
_________________
JONII BHAI👌
____________\\\\\
RP-KING BHAI👌
________________
ROSE 143 BHAI👌
______________
MR-RAJ BHAI👌
______________
CRAZY BHAI👌
_______________
RP-RAJ 143 BHAI👌
________________
HATE KING BHAI👌
_______________
JANU BHAI👌
________________
ROCK STAR BHAI👌
_______________
LOVLY BHAI👌
_______________
FANCY BHAI👌

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🏻______________
SOUROV BHAI👌
_______________
ASH-KING BHAI👌
________________
MOHAN-SIR BHAI👌
________________
BLACK DOG BHAI👌
________________
GO 143 BHAI👌
_________\____
KATIL BHAI👌
_____________
MUMDA BHAI👌
_____________
PARAVX BHAI👌
_________________
MAHIR-KHIADI BHAI👌
_________________----'----------
mattk boss👌
-------
RAJ143 BHAI👌
________---_____
ASIF143 BHAI👌
_____________
RIYAZ BHAI👌
____________
SHOOT BHAI👌
____________
DR APK👌
_____________
KISHOR SIR BHAI👌
_________________
GENDHA BHAI
_________________
ASHIQ AWARA BHAI
________________
AIRTEL BHARTI BHAI
_______________
JIO 4G BHAI
_____________
KING FISHER BHAI
__________________
SULTAN SIR BHAI
__________________
RAJA SAHEB BHAI
______-_________
RIHAN BHAI
_________________
SKD BHAI
_________________
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🙏Good morning🙏
Share On Whatsapp


SURYA BHAI
18 May 10:01:50 pm

Admin [Online]
Originally Posted By khan786 :
khan786 :
MUMBAI
JODI
DHAMAKA

SAT 1

++ ++ 51 ++ ++
++ 12 ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ 26 ++ ++ ++
62 01 ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
13 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 81)T4
13 ++ ++ ++ ++
36)62 81)++ ++
++ ++ T4 ++ 36)

NOW

++ ++ 25 ++ ++
++ 14 ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ 96 ++ ++ ++
17 25 ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
39 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 36)T3
93 ++ ++ ++ ++
18)67 36)++ ++
++ ++ T3 ++ ??)

STRONG JODI

((( 18 )))

FAMILY

(( 81))(( 36))(( 63 ))

PANA_146_459_445_169

Good *****luck
OPEN 8888888 PASSSSS
OPEN 8888888 PASSSSS
OPEN 8888888 PASSSSS

PANA FIX_459_PASSSSS
PANA FIX_459_PASSSSS
PANA FIX_459_PASSSSS

=JODI RUN ==81===86==Big Congrats Bhai😘
Share On Whatsapp


SURYA BHAI
18 May 10:01:29 pm

Admin [Online]
Originally Posted By APPLE :

*MAIN MUMBAI *


* MILAN NIGHT *


*RAJDHANI NIGHT*


*OPEN *


*2 *
*22 *
*222 *
*2222 *
*22222 *
*222222*
*2222222 *
*7777777 *
*777777*
*77777 *
*7777 *
*777 *
*77 *
*7 *

*22 _23 _24 *

*25 _26 _28 *

*124_129 _138_ 368*

*156_566 _589_ 890*


*GUD LUCK *


Big Congrats Bhai😘
Share On Whatsapp


[ Page 140 of 1040   ]  [ First ]   [ Back ]   138    139    140    141    142    [ Next ]   [ Last ]
Total Comments: 18716
[ Special Offer 100% Fix ]
Kalyan Single Shot Jodi Dhamaka
Aaj Date : ((30/06/2018)) Ko

👉 Fix Single Open
👉 Fix Single Jodi
👉 Fix Single Panna
Passing Guirantee Full : 100%
Advance Booking Only
Win Upto Rs.50000 Daily
Dhamaka Offer Cover Your All Kinds Of Loss
Advance Charz Rs.1600/-
Don't Miss

Call Master Mind
☆ Surya Bhai ☆
06370171877
Note :- Don't Call For Trail Help
Kalyan Matka
Search Engine Optimization
Back Home
About Us Contact Us Blog